Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, Iker Garcia Pascual (d’ara endavant també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Leyes que incorpora esta política de privacidad

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 

· El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

 

· La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).

 

 

· El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 

 

· La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identidad del responsable del tratamiento de los datos personales

El responsable del tractament de les dades personals recollits en www.restaurantsdereus.com és: Iker Garcia Pascual, proveïda de DNI 39885957R.

 

Les seves dades de contacte són els següents:

 

iker@animabrandingdigital.com

C/Abat Escarré 21, 4-2, Reus, Tarragona

Tlf +34 636 315 350

Delegado de Protección de Datos (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPD per les seves sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la es troba subjecta Solucions IT Xipset.
L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les següents dades de contacte:
 

info@xipset.net
Carretera Tarragona nº1, 43800, Valls (Tarragona) Espanya

Telèfon +34 977 622 005

Registro de Datos de Carácter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per Iker Garcia Pascual mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre Iker Garcia Pascual i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb els previst en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principios aplicables al tratamiento de los datos personales

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 5 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 

 

· Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

 

 

· Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.

 

 

· Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

 

· Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.

 

 

· Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.

 

 

· Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

 

 

· Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categoría de datos personales

Les categories de dades que es tracten en Iker Garcia Pascual, són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal para el tratamiento de los datos personales

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Solucions IT Xipset es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

 

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

 

 

En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per mitjans relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Periodos de retención de datos personales

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant 1 dia o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
 

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar el termini.

Destinatarios de los datos personales

Les dades personals de l’Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:
Restaurants de Reus

 

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Datos personales de menores de edad

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per Iker Garcia Pascual. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat.

Secreto y seguridad de los datos personales

Iker Garcia Pascual es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

No obstant això, pel fet que Iker Garcia Pascual no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixen de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació, indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de seguretat de les dades personals, tota violació de seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual, que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Derechos derivados del tratamiento de los datos personales

L’Usuari té sobre Iker Garcia Pascual i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament, els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

· Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Iker Garcia Pascual està tractant o no les seves dades personals i en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Iker Garcia Pascual hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateix.

· Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o tenint en compte els fins del tractament incomplets.

· Dret de supressió (“el dret a l’oblit”). És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats, l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compta amb una altra base legal, l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi una altra manera legítima per a continuar amb aquest, les dades personals, hagin estat tractats il·lícitament, les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal, o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

· Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals, el tractament sigui il·lícit, el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari el necessiti per a fer reclamacions i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

· Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

· Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Iker Garcia Pascual.

· Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets, mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència RGPD, especificant:

· Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en que s’admeti la representació serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

· Petició amb els motius específics de la sol·licitud i informació a la qual es requereix accedir.

· Domicili a efecte de notificacions.
· Data i signatura del sol·licitant.
· Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

iker@animabrandingdigital.com

C/Abat Escarré 21, 4-2, Reus, Tarragona

Enlaces a sitios web de terceros

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de www.restaurantsdereus.com Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamaciones ante la autoridad de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual es tingui

la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).