Política de Cookies

L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegats utilitzat per cada Usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar- perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.
 
La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permeti que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot obtenir informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.
 

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la ubicació de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Iker Garcia Pascual, per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’adaptin a les seves preferències.
 

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que l’exigeixi la llei, és a dir un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Restaurants de Reus incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials queden emmagatzemades en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies.

 

Instagram: https://help.instagram.com

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies -totalment o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu, mitjançant la configuració del seu navegador. En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’internet que estigui utilitzant. En el cas que es rebutgi l’ús de cookies -totalment o parcialment- podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes prestacions d’aquest.

ACCEPTACIÓ I CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies d’aquest.


Iker Garcia Pascual es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i de Cookies seran notificats de manera explícita a l’Usuari.


Aquesta Política de Privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 01 d’agost de 2020 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.